DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Můj košík

Přejít do košíku

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) ve společnosti NICOM, a.s. (dále jen „Naše společnost“) jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi, daty, které s námi sdílíte. Ochrana soukromí a dále navazující ochrana osobních údajů je pro Naši společnost jednou z nejdůležitějších zásad, proto s osobními údaji nakládáme jen výhradně s platnou legislativou. Rádi bychom vás požádali o přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů v Naší společnosti, abyste si byli jisti, jakým způsobem se při zpracování vašich osobních údajů řídíme.

Obchodní firma: NICOM, a.s.
IČO: 26226375
DIČ: CZ26226375
Sídlo: Smetanova 341/3, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Varčevová
Kontaktní email:info@nicom.cz
Kontaktní tel. číslo: +420 541 240 336
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl v Naší společnosti jmenován.


Co je součástí těchto zásad:

 • 1. Informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme.
 • 2. Jak s vašimi osobními údaji nakládáme.
 • 3. Odkud získáváme vaše osobní údaje.
 • 4. Na základě jakých účelů je zpracováváme.
 • 5. Komu osobní údaje poskytujeme.
 • 6. Webové stránky.
 • 7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci Naší společnosti shromažďujeme zejména tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště či adresu trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby či právnické osoby, daňové identifikační číslo podnikající fyzické či právnické osoby. Obecně shromažďujeme vaše osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy s Naší společností, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy.


2. Jak s vašimi osobními údaji nakládáme?

Osobní údaje jsou uchovávány v tištěné a/nebo v digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je stanovena vnitřními pravidly Naší společnosti, která kontrolují zákonnost držení osobních údajů. Díky tomuto procesu víme jistě, že vaše osobní údaje nejsou drženy nezákonně delší dobu, než je zapotřebí. Všechny osobní údaje Správce ukládá jen po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Naší společností a z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluv zpracováváme osobní údaje po dobu 5 (pět) let od ukončení smluvního vztahu. V případě, že jste Naši společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 5 (pěti) let. Naše společnost je správcem všech vašich osobních údajů. Správce dále taktéž prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že ke všem osobním údajům mají přístup jen Správcem pověřené osoby.


3. Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete získáváme pouze v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s Vaší objednávkou vzdělávání, Údaji pro vystavení osvědčení nebo Hodnocením vzdělávání po jeho absolvování. Vy, jako subjekt údajů máte povinnost poskytnout jen přesné a pravdivé údaje. V případě změny jakéhokoliv údaje jste povinni kontaktovat Naši společnost, abychom měli vždy ty nejaktuálnější informace.


4. Na základě jakých účelů zpracováváme osobní údaje?

Naše společnost zpracovává osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o účel plnění smlouvy a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 2 písm. b) GDPR; splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Naši společnost, vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky služeb Naší společnosti na základě čl. 6 odst. 2 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho případného souhlasu, který jsme od vás obdrželi.


5. Komu osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje, které o našich klientech získáváme zpracováváme pouze pro potřebu Naší společnosti a žádnému dalšímu subjektu je nepředáváme.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností NICOM, a.s. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tyto externí společnosti:

 • Společnost SmartEmailing (https://www.smartemailing.cz/) poskytující emailový marketingový software.
 • Autoři webových stránek, reklamní agentura McRai s.r.o. (https://www.mcrai.eu/).

6. Webové stránky


6.1 Soubory cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu vašim preferencím používáme soubory Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, nastavte si vlastní pravidla pro používání cookies na webovém prohlížeči vašeho zařízení nebo využijte externího nástroje, například zde:http://www.youronlinechoices.com/cz/

V případě, že zakážete používání souborů cookies nebo zvolíte nevhodné nastavení, může být funkčnost stránek nicom.cz omezená.


6.2 Metriky a analytiky

Jedná se o konverzní nebo pixelové značky, případně malé grafické obrázky, které můžou být začleněné v kódu našeho webu a na jejichž základě je možná identifikace uživatele pro účely zaznamenání jeho chování na webových stránkách a měření jejich návštěvnosti. Využíváme následující systémy:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Retargetingový kód AdWords a Sklik

7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.

 • Právo na informace o vašich osobních údajích Máte právo na získání potvrzení, zda jsou o vaší osobě v Naší společnosti zpracovávané nějaké osobní údaje. Pokud o vás Naše společnost zpracovává nějaké osobní údaje máte právo na sdělení všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na kopii osobních údajů Pokud o vás Naše společnost uchovává nějaké údaje, máte právo na informaci, za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, zda jsou tyto údaje zpřístupněny jiným příjemcům, máte právo také zjistit plánovanou dobu, po kterou jsou uloženy osobní údaje, právo podat stížnost atd.
 • Právo na opravu osobních údajů Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme jakýkoliv osobní údaj a zjistíte, že je nepřesný či neúplný, máte právo na aktualizaci či doplnění tohoto nepřesného údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již pro nás nejsou potřebné pro ten účel, pro který byly zpracovávány. Taktéž máte právo na výmaz, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováváním nebo byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho jen omezení jejich použitelnosti, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Naší společnosti poskytnuty.
 • Právo na přenositelnost údajů V případě, že se vaše osobní údaje zpracovávají automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám následně budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku, a následně již vaše údaje nebudeme zpracovávat pro tento účel.
 • Právo odvolat souhlas Pokud jsme vaše osobní údaje zpracovávaly na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas písemně na emailové adrese info@nicom.cz nebo na poštovní adrese sídla Naší společnosti. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud máte za to, že jsme vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně či došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, maté právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. kontakt: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, dat. schránka: qkbaa2n.
 • Poskytování osobních údajů subjektům údajů V případě, že subjekt údajů využije jednoho či více výše vyjmenovaných práv, Naše společnost má povinnost odpovědět na žádost neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud subjekt údajů uplatní své právo prostřednictvím elektronické komunikace, Naše společnost mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže Subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací. Naše společnost má právo v případě opakované, čí nedůvodné žádosti o poskytnutí informací účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Závěrečná ustanovení

 • 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Naší společností a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky.
 • 2. Odesláním poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 3. Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje Naší společnosti na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně.
 • 4. Naše společnost si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů. Změnu či doplnění jsme povinni nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny či doplnění zaslat subjektu údajů na e-mail registrovaný u Naší společnosti.
 • 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.