DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Můj košík

Přejít do košíku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NICOM, a.s.


1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro objednání školení na internetovém portálu www.fotonicom.cz, který je provozován společností NICOM, a. s., IČ:26226375, se sídlem Smetanova 341/3, 602 00 Brno, zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3429.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Objednávajícím a Prodávajícím v oblasti prodeje služeb mezi NICOM, a. s., (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Objednávající“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Objednávající podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.


2. Definice

Prodávající

Prodávajícím je (společnost) NICOM, a. s., IČ:26226375, se sídlem Smetanova 341/3, 602 00 Brno, zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3429.


Objednávající

Objednávajícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Objednávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Objednávajícím je nadřazena obchodním podmínkám.  


3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat a zaplatit) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně. Stiskem tlačítka objednat a zaplatit v posledním kroku košíku se Objednávající zavazuje k platbě objednávky.

Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na e-mail: marketing@nicom.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese marketing@nicom.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. 

Svým podpisem souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje budou společností NICOM, a.s. použity v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR) výhradně pro účely vystavení osvědčení či potvrzení o absolvování (rekvalifikaci) kurzu a návazné marketingové aktivity. Údaje budou uchovávány ve společnosti NICOM, a.s. jen po nezbytnou dobu. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit na adrese info@nicom.cz 


4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávající je oprávněn objednat školení u Prodávajícího skrze objednávkový systém portálu www.fotonicom.cz, popř. telefonicky nebo e-mailem. 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného produktu Prodávajícím na internetový portál www.fotonicom.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou nebo e-mailem Objednávajícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Objednávajícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Objednávajícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu. 


5. Cena a platba

Ceny uváděné na portálu www.fotonicom.cz prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně všech dalších nákladů. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a objednávajícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání kurzu Objednávajícím. Objednávající může kurz absolvovat až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba převodem z účtu
 • Platba v hotovosti na pobočce
 • Platba kartou prostřednictvím platební brány

Splatnost v případě platby na fakturu je 10 kalendářních dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Objednávající je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Objednávající ocitne v prodlení a za každý den prodlení bude Objednávajícímu účtováno penále ve výši 1 % dlužné částky. 

Termíny úhrady za objednané kurzy:

 • a) Platba převodem – platba musí být zaslána na účet prodávajícího do 10 kalendářních dnů od objednání kurzu a připsána na účet Prodávajícího nejpozději 1 kalendářní den před začátkem školení (není-li do mluveno jinak).
 • b) Platba v hotovosti na pobočce – platba musí být provedena do 7 kalendářních dnů od objednání školení nejpozději 1 kalendářní den před začátkem školení (není-li domluveno jinak).
 • c) Platba kartou – platba musí být provedena minimálně 1 kalendářní den před začátkem školení.

V případě nákupu zlevněných kurzů neakceptujeme platby formou flexipassu.


6. Konání kurzu

Prodávající si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme Objednávajícího a dohodne náhradní termín kurzu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude Objednávajícímu nabídnut náhradní termín vybraného kurzu. 

Pokud není domluveno jinak, platí během konání kurzu zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů.  


7. Podmínky zrušení účasti v kurzu

Každé zrušení účasti v kurzu musí být oznámeno písemně (e-mailem). Všechny dále uváděné termíny jsou vztaženy k okamžiku doručení písemného zrušení školicímu středisku. 

Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 10 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací, Objednávající má nárok na odběr výukových materiálů, které byly součástí ceny kurzu.  

V případě oboustranné dohody mezi Objednávajícím a Prodávajícím mohou být podmínky zrušení účasti jiné.


8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu kurzu vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: 

V případě vady odstranitelné: 

 • a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

V případě nemožnosti postupu uvedeného v bodě a) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné: 

 • a) právo na absolvování kurzu v náhradním termínu nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. 

Reklamace se nevztahují na případy: 

 • a) vznikla-li závada prokazatelně nedodržením pokynů Objednávajícím, v rozporu s pokyny Prodávajícího,
 • b) jiným nesprávným jednáním Objednávajícího a prokazatelných nedovolených zásahů do vybavení učebny.

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů před začátkem kurzu. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Objednávajícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. 

V případě, že předmětné smlouvy je dárkový poukaz, je Objednávající oprávněn odstoupit od smlouvy písemně nebo emailem do 14 dní od doručení poukazu objednávajícímu. Kupujícímu bude zaslána kupní cena poukazu do 30 dnů na bankovní účet, který za tímto účelem sdělí Kupující Prodávajícímu. Hodnotu dárkového poukazu není možné směnit za hotovost, nelze vyplatit ani nevyčerpanou část hodnoty poukazu. Platnost poukazu je 6 měsíců od data jeho vystavení, po této době se stává neplatným. 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Objednávající neuhradí plnou výši kupní ceny 10 dnů před začátkem kurzu. 

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě chyby v ceně zboží:

 • Mimo případů stanovených zákonem je společnost NICOM oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.
 • Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícícho po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností NICOM tím, že NICOM Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
 • Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní pčet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany společnosti NICOM.

10. Závěrečná ustanovení

Objednávající umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. 

Objednávající se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.  

V případě, že dojde mezi společností NICOM, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.